Historie

V r. 1047 nechal zřídit Břetislav na místě svého vítězství nad Němci klášter, s kostelem P. Marie, vysvěcený biskupem Severem, daný řeholníkům řádu sv. Augustina. Tento klášter měl hlásati věčnou a vděčnou paměť na vítězství dobyté roku 1040 na tomto místě nad německým císařem Jindřichem III. a mniši že zde mají ustavičně modlitby konati za vévodu, jeho rod, za všechny budoucí panovníky české, jakož i za ty, kteří v tomto krvavém boji padli. Poustevna na Pivoni byl první augustiniánský klášter v Čechách. Řeholníci museli složit osobně slib chudoby, mohli ale pro blaho řádu mít majetek a provozovat řemeslo.

1040

Nejstarší známá podoba pivoňského kláštera

Barokní obraz představuje bitvu, v níž roku 1040 zvítězil kníže Břetislav I. nad budoucím německým císařem Jindřichem III. V současné době je obraz součástí expozice Muzea Chodska v Domažlicích.

Horší újmu přineslo klášteru až rozhodnutí císaře Zikmunda Lucemburského zastavit řádový majetek do světských rukou. Ale protože se augustiniáni záhy do Pivoně vrátili a s pomocí papežského breve Bonifáce IX. se dokonce ujali i farní správy v blízkém okolí, dovolily jim jejich příjmy celý areál obnovit. Aby se zvýšily klášterní příjmy, zřídili augustiniáni výrobu potaše, obilný a papírový mlýn, zbrojní hamr a pivovar. Poddaní kláštera provozovali četná řemesla, v Mnichově dokonce vznikl první řemeslnický cech v Čechách, a to tkalcovský. Řeholníci prosluli zejména jako přírodní lékaři a bylináři. V klášterních zahradách na Pivoni byly pěstovány léčivé byliny. Později dostal klášter také právo na zřízení lékárny.

1263

Mateřský klášter pivoňských augustiánů

Bývalý vilemínský konvent v Schönthalu, který byl v roce 1263 inkorporován augustiniánskému řádu a bývá považován za mateřský klášter pivoňských augustiniánů — na rytině z roku 1690.

1573 vyhořel konvent a oheň zničil všechny písemnosti kláštera. Další rána následovala roku 1586, kdy veškerý tehdejší pozemkový majetek augustiniánů uchvátil utrakvistický majitel panství Petr ze Švamberka. I přes silně omezený tok klášterních příjmů se však augustiniánům v roce 1595 podařilo částečně obnovit sešlé stavby. Obyvatelé okolí, většinou protestantského vyznání, projevovali ke klášterní komunitě stále větší nepřátelství, které vyvrcholilo roku 1606 zastřelením představeného kláštera Kašpara Malesia. Přesto řeholníci v Pivoni vydrželi. Léta potom 1595 kněz Kašpar Malesius rodem z Opole, klášter ten právě z gruntu vystavěl, a což bylo odňato, zase k němu přivlastnil,“ píše klášterní kronikář Pabrocius.

1740

Převor Cyriak Wotawa uspořádává slavnost

V jubilejním roce 1740 uspořádal převor pivoňského kláštera Cyriak Wotawa slavnost vztahující se k údajné pivoňské bitvě v roce 1040. V souvislosti s ní byly vydány rytiny zobrazující sv. Kolomana (viz obr.) a sv. Faustinu.

1619 daly stavy klášter i panství vdově po Petrovi Švamberkovi Anně Maximiliáně; po bělohorské bitvě byl majetek klášteru vrácen vítězným císařem Ferdinandem II. Roku 1641 vyplenili Švédové klášter i s okolím a zůstali zde deset měsíců. V roce 1648 se Švédové objevili znovu, řeholníci se zachránili útěkem do Bavor, klášter ale musel zaplatit velké výpalné. Nelze doložit, kdy přesně byla poté zahájena obnova kláštera, ale nepochybně již roku 1666 stálo křídlo s refektářem. V té době se do čela konventu dostal P. Hyacinthus Langauff, nejprve jako vikář a o dvě léta později již jako převor. Tento úřad zastával 18 let a během své vlády věnoval značnou pozornost výstavbě kláštera. Postavil nový refektář s dlouhým traktem a horní cely. Jeho nástupcem od roku 1686 byl po šest let P. Alipius Ernst, pod jehož vedením došlo k významné přestavbě chrámu Panny Marie. Řeholníci pořídili chór s monumentálními varhanami a rovněž množství vyřezávaných lavic. V roce 1696 byl zřízen hlavní oltář, pod nímž je uložen památný pařez, na němž seděl podle pověsti kníže Břetislav v době bitvy. V roce 1686 byla přestavěna loď kostela. Dále ho rozšířila a celý slohově sjednotila raně barokní přestavba. Portál kostela však nese datum až 1691 a má výraznou raně barokní podobu s roztrženým frontonem.

Kolem roku 1750

Klášter Pivoň po barokních přestavbách

Pivoňský klášter po barokních přestavbách kolem poloviny 18. století. Před klášterními budovami je zaznamenán kostelík sv. Jana Křtitele. Obraz je dnes součástí expozice Muzea Chodska v Domažlicích.

Po 700 letech, v letech 1740 až 1747, se snažil pivoňský převor Cyriak Votava toto slavné jubileum oslavit důstojným způsobem. Sedm let měla trvat tato velkolepá slavnost. Měla sem chodit procesí ze všech koutů země české i moravské a konat se zde slavné poutě. V klášterním kostele byl hrob blahoslaveného poustevníka Kolmana. Pro nastávající slavnosti bylo však třeba získat nové ostatky svatých… To uznával sám provinciál řádu Michael Mareš, neboť s těžkým srdcem pozoroval, že úcta klatovské Panny Marie, šířená klatovskými jezuity, pomalu, ale jistě zastiňuje Pivoňku. Měla-li se znovu obrátiti pozornost poutníků ke klášteru zapadlému v hlubokých lesích, mohlo to zmoci jen svaté tělo některého mučedníka, nebo mučednice Páně, nadané zázračnou mocí a silou. A tak se stalo, že provinciálu Marešovi se podařilo přivézt tělo mučednice Faustiny i s povolením, že může být veřejně vystaveno a uctíváno. (Dodejme, že Faustina je jméno latinské, její svátek připadal na 18. ledna a v češtině Faustina znamená ŠŤASTNÁ.) Zpráva o ostatcích svaté Faustiny se bleskem rozlétla po celém kraji, a tak zdaleka široka se hrnuli poutníci na Pivoň. Jednotlivci i průvody se hrnuli do kláštera, kde na oltáři ve skleněné rakvi odpočívalo tělo světice, ozdobené květinami vyrobenými ze stříbra, zlatých drátků a filigránového skla. Slavnosti trvaly sedm let, ale končily vždy několikatýdenní zimní přestávkou, aby mohly být ozdoby kolem těla svatě Faustiny obnoveny. Vyvrcholením oslav byl vždy svátek navštívení Panny Marie. Klášter Pivoňský byl v tu dobu na vrcholu rozkvětu.

Druhá polovina
18. století

Manželka majitele kláštera Mitsu Aoyama na koni

Určité období ve druhé polovině 18. století do kláštera dojížděla a žila v něm Japonka Mitsu Aoyama — manželka majitele poběžovického panství Heinricha Coudenhove-Kalergiho.

V další etapě (1733 za převora P. Cyriaka Votavy) byla postavena nová chodba a sakristie, stejně jako zadní trakt kláštera, kanceláře a roku 1756 pivovar. V roce 1783 bylo v klášteře 17 kněží, 12 studujících a 5 bratrů laiků. Studující dokončovali svá studia nikoliv v klášteře, nýbrž na pražské universitě a bydleli u Sv. Tomáše. V klášteře mělo také sídlo Bratrstvo Sv. Šebastiána a Arcibratrstvo Utěšující Matky Boží. Klášter měl povolení udělovat plnomocné odpustky.

Konec 19. století

Nejstarší dochovaná fotografie kláštera

Jedna z nejstarších dochovaných fotografií kláštera z konce 19. století (Muzeum Chodska v Domažlicích).

V roce 1843 koupili někdejší konvent Thun-Hohensteinové a roku 1863 získal statek Pivoň hrabě František Coudenhove a spojil jej s Poběžovicemi. V roce 1918 byla v konventu umístěna česká menšinová škola a policejní stanice s byty úředníků.

Přelom 19. a 20. století

Zařízení prvního patra v jižním křídle konventu

Zařízení prvního patra v jižním křídle konventu z dob rodiny Coudenhove-Kalegri — přelom 19. a 20. století.

Po roce 1945 v někdejším klášteře sídlila armáda, později vojska ministerstva vnitra. Prostředky, vynakládané na údržbu kláštera, byly prakticky nulové. Poté, kdy budovy připadly státnímu statku, došlo k tak rozsáhlé devastaci bývalého kláštera, že předčila devastaci husitskou i švédskou.

Počátek 20. století

Okno ve východní zdi chórové kaple

Takto vypadalo okno ve východní zdi chórové kaple na počátku 20. století. Gotické zdivo bylo spojováno kvalitní žlutou maltou až k základové spáře.

1951

Vystěhování a částečné zlikvidování mobiliáře

Barokní mobiliář zůstal v klášterním kostele zachován až do roku 1951, po té byl na příkaz okresního církevního tajemníka, soudruha Brady, vystěhován a částečně zlikvidován.

1953

Požár kostelní věže způsobený nedopalkem

Požár kostelní věže 2. 5. 1953. Požár byl způsobený odhozeným nedopalkem. Nedopalek ve věži, kde byla protiletecká pozorovatelna, pravděpodobně odhodil jeden z vojáků.

1960 — 1970

Loď kláštera s propadlými klenbami

2009

Archeologický výzkum v areálu klášterního kostela

Archeologický výzkum v areálu středověkého klášterního kostela — pohledy do zděných hrobek a nejstarších hrobů zahloubených do podloží.